Úplné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa uzatvárajú využitím elektronického systému obchodu.
2. Vytváranie objednávky je také konanie kupujúceho, pri ktorom vyplní nevyhnutne požadované informácie o sebe, a to v elektronickom formulári, ktorý obsahuje zoznam objednaného tovaru a celkovú cenu objednávky, a ktorým vyplnenie elektronického formulára potvrdí a jeho odoslanie predávajúcemu schváli, a to stlačením tlačidla s názvom “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“, ktoré je súčasťou systému obchodu.
3. Zistiť a opraviť chyby plynúce z úkonov kupujúceho vykonávaných na elektronickom zariadení počas vytvárania objednávky, je možné vykonať v elektronickom formulári, ktorý kupujúci vypĺňa pred tým, ako stlačí tlačidlo s názvom “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Chyby, ktoré boli zistené po stlačení tlačidla s názvom “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“, možno opraviť tak, že kupujúci o nich napíše na emailovú adresu info@zisara.eu a uvedie správne údaje.

II. Ako objednávať

1. Pre objednanie tovaru vyberte možnosť “PRIDAŤ DO KOŠÍKA“, ktorá sa zobrazuje pri každom produkte, ktorý je možné objednať. Následne bude vybraný tovar vložený do nákupného košíka. Potom sa rozhodnite, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po vytvorení objednávky dostanete spätné potvrdenie o jej prijatí systémom obchodu, a to na emailovú adresu, ktorú ste uviedli.
2. Podmienkou platnosti objednávky je úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom obchodu pri vytváraní objednávky.
3. Po tom, ako vytvoríte Vašu objednávku, bude objednávka zaslaná predávajúcemu na spracovanie. Na Vami uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
4. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý toho, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu nakupovaných tovarov.

III. Kúpna cena a spôsob platby

1. Ceny za tovary ponúkané v obchode sú uvádzané bez DPH, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH.
2. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
3. Akcie, zľavy, obchodné súťaže, či akékoľvek iné marketingové aktivity, ktoré predávajúci realizuje vo svojom obchode, a s ktorými je spojená zľava z ceny predávaných tovarov a/alebo akýkoľvek bonus ponúkaný nad rámec toho, čo predstavuje základný predajný produkt, sú kroky, ktoré predávajúci podniká na základe dobrovoľného rozhodnutia a môže ich s okamžitou platnosťou kedykoľvek zrušiť.
4. Predávajúci má právo rozhodovať o výške zliav a charaktere bonusov, ktoré ponúka vo svojom obchode.
5. Cena tovarov, ktorá je platná v čase nákupu, ktorý je ukončený kupujúcim vytvorením objednávky, je pre zmluvné strany záväzná.
6. Platba za objednaný tovar je realizovaná na dobierku alebo platbou vopred ako bezhotovostný prevod finančných prostriedkov.

IV. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené pri vytváraní objednávky.
2. Tovar bude dodaný využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie.
3. Aktuálne dostupné možnosti prepravy sú uvedené v systéme obchodu, kde si z nich kupujúci môže vybrať, a to v priebehu procesu vytvárania objednávky.
4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, čo možno v najkratšej dobe, spravidla do 7 dní po vytvorení objednávky.

V. Uzavretie zmluvy a odstúpenie od nej

1. Vytvorením objednávky uzatvárajú predávajúci a kupujúci kúpnu zmluvu, ktorá je vyhotovená v slovenskom jazyku, je uložená u predávajúceho a je dostupná v elektronickej podobe na webstránke www.zisara.eu/uplne-obchodne-podmienky/.
2. Zmluva sa uzatvára vždy na dobu neurčitú, pre každý nákup samostatne.
3. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
4. Tovar sa považuje sa prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
6. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, informujte nás o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením. Z praktických dôvodov bude najvhodnejšie, ak nám takéto vyhlásenie zašlete na emailovú adresu info@zisara.eu. Pri Vašom vyhlásení môžete použiť tento Formulár na odstúpenie od zmluvy.
7. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo na inú, s predávajúcim vopred dohodnutú, adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
9. Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, vráti kupujúcemu všetky platby za tovary, ktoré uhradil predávajúcemu na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platby budú vrátené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade objednaného tovaru.
10. Tovar, ktorý bude následkom odstúpenia od zmluvy zaslaný predávajúcemu formou dobierky, nebude prebraný, ak nebolo dohodnuté inak.
11. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia tovaru späť predávajúcemu ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru.

VI. Záruka

1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru.
2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické opotrebenie používaním, prípadne škodu spôsobenú nezodpovedným zaobchádzaním užívateľa.

VII. Informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov

1. Pri preberaní zásielky skontrolujte nepoškodenosť obalu. V prípade poškodenia, ktoré vo Vás vyvolá obavy o neporušenosť objednaného tovaru, zásielku nepreberajte. O vzniknutej situácii nás informujte na emailovej adrese info@zisara.eu a my Vám pošleme nový tovar.
2. Ak chcete zakúpený, doručený a Vami prebraný tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na emailovej adrese info@zisara.eu. Urýchli to vybavovanie reklamácie. Využite na to tento Reklamačný formulár.
3. Reklamovaný tovar zašlite ako balík doporučenou zásielkou na adresu:
4. Reklamovaný tovar, ktorý bude zaslaný formou dobierky, nebude preberaný.
5. V súvislosti s vybavovaním reklamácií predávajúci informuje kupujúceho o jeho právach, ktoré sú dané v Občianskom zákonníku v § 622 a 623:

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré učiníte na základe uvedenej časti zákona, určíme spoločne spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia (doručenia) reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď. Vybavenie reklamácie nebude trvať nikdy dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám bude doručené ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ktorý Vám bude doručený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
9. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace a účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Vaše sťažnosti zasielajte na emailovú adresu info@zisara.eu. Bude nás mrzieť, ak nastanú dôvody, pre ktoré budete považovať za nevyhnutné napísať nám sťažnosť. No budeme sa snažiť nájsť riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre Vás i pre nás.
13. Veľmi si vážime Vaše podnety. Tešíme sa na nich a očakávame ich na emailovej adrese info@zisara.eu.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obrátiť sa na príslušný subjekt.
2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej ako “subjekt“) je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava 27, 827 99, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
3. Platforma pre riešenie sporov on-line je dostupná na webstránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať alternatívne riešenie sporu alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách alternatívneho riešenia sporov. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje. Po začatí alternatívneho riešenia sporov subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť, a to hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri alternatívnom riešení sporov subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky. Subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).
5. Cieľom alternatívneho riešenia sporov je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

IX. Podmienky ochrany osobných údajov

1. XXX je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté a ktoré spracúva.
3. Osobné údaje sú zhromažďované v rozsahu Meno, Priezvisko, Bydlisko alebo sídlo, Adresa na doručenie, Telefón, Emailová adresa.
4. Hlavným dôvodom spracovania osobných údajov je to, že sú nevyhnutné pre poskytnutie tovarov a služieb, pre ktoré ste aj vy navštívili tieto webové stránky. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov a bez ich spracovania nie je možné poskytnúť ponúkané tovary a služby v požadovanom rozsahu.
5. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak právnym základom pre takéto spracovanie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
6. Následkom neposkytnutia niektorých osobných údajov je neexistencia možnosti uskutočniť objednávku tovarov a služieb.
7. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, vaše osobné údaje budú spracované len na základe vami udeleného súhlasu.
8. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, no len za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzku voči vám, napr. ak tieto osoby budú plniť služby prepravcu, ktorý doručí zakúpený tovar od predávajúceho ku kupujúcemu.
9. Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov.
10. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, ako aj po dobu nevyhnutnú pri uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
11. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 Z. z., máte
– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21,
– právo na opravu osobných údajov podľa § 22, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24,
– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26,
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese prevádzkovateľa,
– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov,
– právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili.
12. Je nevyhnutné, aby sa kupujúci pred odoslaním objednávky oboznámil s vyššie uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov, nakoľko uvedenie niektorých údajov je nevyhnutné pre poskytnutie tovarov a služieb, pre ktoré ste aj vy navštívili tieto webové stránky.
13. Bez oboznámenia sa s vyššie uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov nie je možné dokončiť proces vytvárania objednávky.
14. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete zaslať na adresu info@zisara.eu alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

X. Záverečné ustanovenia

1. Obchodné podmienky platia pre zmluvné strany v znení, v ktorom sú publikované v deň vytvorenia objednávky.
2. Vytvorením objednávky kupujúci potvrdzuje, že akceptujete obchodné podmienky, cenu jednotlivých produktov, ako aj podmienky doručenia tovarov a cenu predmetného doručenia.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.