Reklamácie

1. Pri preberaní zásielky skontrolujte nepoškodenosť obalu. V prípade poškodenia, ktoré vo Vás vyvolá obavy o neporušenosť objednaného tovaru, zásielku nepreberajte. O vzniknutej situácii nás informujte na emailovej adrese info@zisara.eu a my Vám pošleme nový tovar.
2. Ak chcete zakúpený, doručený a Vami prebraný tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte na emailovej adrese info@zisara.eu. Urýchli to vybavovanie reklamácie. Využite na to tento Reklamačný formulár.
3. Reklamovaný tovar zašlite ako balík doporučenou zásielkou na adresu: XXX
4. Reklamovaný tovar, ktorý bude zaslaný formou dobierky, nebude preberaný.
5. V súvislosti s vybavovaním reklamácií predávajúci informuje kupujúceho o jeho právach, ktoré sú dané v Občianskom zákonníku v § 622 a 623:

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré učiníte na základe uvedenej časti zákona, určíme spoločne spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia (doručenia) reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď. Vybavenie reklamácie nebude trvať nikdy dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám bude doručené ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ktorý Vám bude doručený najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
8. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
9. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace a účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.