Prevádzkovateľ

XXX

XXX

XXX

IČO: XXX

Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa, je:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1