Podmienky ochrany osobných údajov

1. XXX je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté a ktoré spracúva.
3. Osobné údaje sú zhromažďované v rozsahu Meno, Priezvisko, Bydlisko alebo sídlo, Adresa na doručenie, Telefón, Emailová adresa.
4. Hlavným dôvodom spracovania osobných údajov je to, že sú nevyhnutné pre poskytnutie tovarov a služieb, pre ktoré ste aj vy navštívili tieto webové stránky. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov a bez ich spracovania nie je možné poskytnúť ponúkané tovary a služby v požadovanom rozsahu.
5. Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak právnym základom pre takéto spracovanie je skutočnosť, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
6. Následkom neposkytnutia niektorých osobných údajov je neexistencia možnosti uskutočniť objednávku tovarov a služieb.
7. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, vaše osobné údaje budú spracované len na základe vami udeleného súhlasu.
8. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám, no len za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzku voči vám, napr. ak tieto osoby budú plniť služby prepravcu, ktorý doručí zakúpený tovar od predávajúceho ku kupujúcemu.
9. Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov.
10. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, ako aj po dobu nevyhnutnú pri uplatňovaní nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
11. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/2018 Z. z., máte
– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21,
– právo na opravu osobných údajov podľa § 22, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24,
– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23,
– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26,
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese prevádzkovateľa,
– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov,
– právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili.
12. Je nevyhnutné, aby sa kupujúci pred odoslaním objednávky oboznámil s vyššie uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov, nakoľko uvedenie niektorých údajov je nevyhnutné pre poskytnutie tovarov a služieb, pre ktoré ste aj vy navštívili tieto webové stránky.
13. Bez oboznámenia sa s vyššie uvedenými podmienkami ochrany osobných údajov nie je možné dokončiť proces vytvárania objednávky.
14. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete zaslať na adresu info@zisara.eu alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.