Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Tovar sa považuje sa prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
4. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, informujte nás o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením. Z praktických dôvodov bude najvhodnejšie, ak nám takéto vyhlásenie zašlete na emailovú adresu info@zisara.eu. Pri Vašom vyhlásení môžete použiť tento Formulár na odstúpenie od zmluvy.
5. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo na inú, s predávajúcim vopred dohodnutú, adresu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, vráti kupujúcemu všetky platby za tovary, ktoré uhradil predávajúcemu na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platby budú vrátené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade objednaného tovaru.
8. Tovar, ktorý bude následkom odstúpenia od zmluvy zaslaný predávajúcemu formou dobierky, nebude prebraný, ak nebolo dohodnuté inak.
9. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia tovaru späť predávajúcemu ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru.