Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené pri vytváraní objednávky.
2. Tovar bude dodaný využitím služieb tretích subjektov alebo vlastnými prostriedkami predávajúceho, resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie.
3. Aktuálne dostupné možnosti prepravy sú uvedené v systéme obchodu, kde si z nich kupujúci môže vybrať, a to v priebehu procesu vytvárania objednávky.
4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, čo možno v najkratšej dobe, spravidla do 7 dní po vytvorení objednávky.